Privacybeleid

1. algemene informatie over gegevensverwerking

We zijn erg blij met uw bezoek aan onze website! Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website.

Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over het type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door de websitebeheerder Kanne Brottrunk GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG en de bijbehorende websites, functies en inhoud, alsmede externe online aanwezigheid.

Als u jonger bent dan 16 jaar, vraag dan toestemming aan een ouder/voogd voordat u persoonlijke gegevens aan Kanne Brottrunk GmbH & Co. doorgeeft. Betriebsgesellschaft KG met persoonlijke gegevens.

Definities van de gebruikte termen (zoals "persoonsgegevens" of "verwerking") worden toegelicht in artikel 4 DS-GVO.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking 

Kanne Brottrunk GmbH & Co. Werkmaatschappij KG
Bahnhofstr. 68
59379 Selm-Bork
Duitsland

e-mail: info@kanne-brottrunk.de
Telefoon: +49 (0)2592-9740-0
Fax: +49 (0)2592-9740-50
website: www.kanne-brottrunk.de

Wettelijke vermeldingen: https://www.kanne-brottrunk.de/de/shop/impressum

Contactpersoon voor gegevensbescherming

U kunt onze medewerker voor gegevensbescherming bereiken op datenschutz@kanne-brottrunk.de of op ons postadres met de toevoeging "the data protection officer".

Relevante rechtsgrondslagen

Op basis van art. 13 DS-GVO (informatieplicht) informeren wij u over de wettelijke basis van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrond niet in de informatie over gegevensbescherming wordt vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag is

 • voor het verkrijgen van toestemming: Art. 6 lid 1 verzonden. 1 lit. a en Art. 7 DS-GVO,
 • voor de verwerking ten behoeve van de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen, alsmede voor de beantwoording van vragen: Art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DS-GVO,
 • voor verwerking met het oog op het nakomen van onze wettelijke verplichtingen: Art. 6 lid 1 zin 1 lit. c DS-GVO,
 • voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen: Art. 6 lid 1 verzonden. 1 lit. f DS-GVO,
 • in gevallen waarin vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen: Art. 6 lid 1 zin 1 lit. d DS-GVO.

 

Categorieën van betrokkenen

De betrokken personen zijn bezoekers en gebruikers van het online aanbod.

Verzameling van algemene informatie

Wanneer onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de inhoud van de door u gevraagde websites correct aan te leveren en is verplicht bij het gebruik van het internet. Dit soort anonieme informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd om onze aanwezigheid op het internet en de technologie erachter te optimaliseren. De logbestanden worden na 30 dagen verwijderd.

Verwijdering of afscherming van gegevens

De door ons verwerkte gegevens zullen worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 DS-GVO. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland worden de gegevens overeenkomstig § 257, lid 1, HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige vouchers, etc.) gedurende zes jaar en overeenkomstig § 147, lid 1, AO (boeken, verslagen, managementverslagen, boekhoudkundige vouchers, handels- en zakenbrieven, voor de belastingheffing relevante documenten, etc.) gedurende tien jaar opgeslagen. Uw persoonlijke gegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, niet meer van toepassing is.

Uw recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. U heeft ook het recht op correctie, blokkering of, naast de voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke doeleinden, verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Neem direct contact met ons op. U vindt de contactgegevens hierboven.

Om te allen tijde een blokkade van gegevens te kunnen overwegen, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een blokkadebestand worden bewaard. U kunt ook verzoeken om de gegevens te verwijderen, zolang er geen wettelijke archiveringsplicht bestaat. Indien een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren. U kunt wijzigingen aanbrengen of uw toestemming intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen met ingang van de toekomst.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke eisen of om wijzigingen in onze diensten in de privacyverklaring door te voeren, bijv. bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsvoorschriften zijn dan van toepassing op uw volgende bezoek.

2. gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

Bij een bezoek aan de website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser ons toestuurt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website te kunnen weergeven:

 • Onze bezochte website
 • Datum, tijd en frequentie van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waar u naar de site bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem in gebruik
 • Gebruikt IP-adres in geanonimiseerde vorm

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DS-GVO op basis van onze gerechtvaardigde interesse in het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

Bij gebruik van het contactformulier

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u en de bijbehorende technische administratie op te nemen. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO. Indien uw contactpersoon gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Uw gegevens worden na de definitieve afhandeling van uw aanvraag gewist. Dit is het geval als uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie afdoende is opgehelderd en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat.

Als u contact met ons opneemt per post, per telefoon of per fax, per e-mail

U kunt contact met ons opnemen per post, telefoon, fax of e-mail.

 • Per post: Als u per post contact met ons opneemt, kunnen wij met name uw adresgegevens (bijv. naam, voornaam, straat, woonplaats, postcode), datum en tijdstip van ontvangst van de post en de gegevens die uit uw brief zelf voortvloeien, verwerken.
 • Telefonisch: Als u telefonisch contact met ons opneemt, wordt uw telefoonnummer en eventueel uw naam, e-mailadres, tijdstip van het gesprek en de gegevens van uw aanvraag verwerkt.
 • Fax: Als u per fax contact met ons opneemt, worden het faxnummer of de identificatie van de afzender en de gegevens die uit de fax voortvloeien, verwerkt.
 • e-mail: Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden uw e-mailadres, het tijdstip van de e-mail en de gegevens die uit de berichttekst (en eventuele bijlagen) voortvloeien, verwerkt.

Het doel van de verwerking van bovengenoemde gegevens is het verwerken van het contactverzoek en het kunnen contacteren van de persoon die het verzoek heeft ingediend om het verzoek te beantwoorden.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Het is in ons legitiem belang om u de mogelijkheid te bieden te allen tijde contact met ons op te nemen en uw vragen te kunnen beantwoorden.

Persoonlijke gegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om uw contactaanvraag te verwerken.

De ontvanger van de gegevens is onze hoster Profihost AG, Expo Plaza 1, 30539 Hannover (serverhost), die voor ons werkt in het kader van een contractverwerkingsovereenkomst.

U kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken op info@kanne-brottrunk.de. 

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is niet noodzakelijk voor het sluiten van het contract. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dergelijke gevallen wellicht geen gebruik kunt maken van ons contactformulier.

3. samenwerking met loonverwerkers en derde partijen/openbaarmaking van gegevens

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) bekendmaken, aan hen overdragen of hen op een andere manier toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit uitsluitend

 • op basis van een wettelijke toestemming (bijv. wanneer de gegevens worden doorgegeven aan derden, zoals betalings- of vervoersdienstverleners) overeenkomstig artikel 6, lid 1 Zin 1 Brief b DS-GVO, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst
 • op voorwaarde dat u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, van de DS-GVO,
 • indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat krachtens artikel 6, lid 1, zin 1, onder c), van de DS-GVO, en
 • voor zover de openbaarmaking is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 letter f DS-GVO (bijv. bij gebruik van agenten, webhosts etc.)
 • Indien wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde "contract processing agreement", dan gebeurt dit op basis van art. 28 DS-GVO.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

4. gegevensverzameling op de website

Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie in individuele mate, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van individuele cookies die door ons zijn geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter b DS-GVO, hetzij ter uitvoering van de overeenkomst, hetzij in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f DS-GVO om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het bezoek aan de site te waarborgen.

Onder bepaalde omstandigheden werken we samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod voor u interessanter te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden).

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en dat u zelf kunt beslissen of u deze cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor elke browser vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647 

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/ 

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

5. analyse-instrumenten

Traceringsgereedschappen

De hieronder genoemde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1 zin 1 letter f DS-GVO. Met de trackingmaatregelen die we gebruiken, willen we ervoor zorgen dat onze website is ontworpen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en voortdurend wordt geoptimaliseerd. Aan de andere kant gebruiken we de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren met als doel ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten als gerechtvaardigd worden beschouwd in de zin van de genoemde verordening.

De respectieve doeleinden van de gegevensverwerking en de gegevenscategorieën kunnen uit de overeenkomstige traceerhulpmiddelen worden gehaald.

Google Analytics

Om onze pagina's zo te ontwerpen dat ze aan uw behoeften voldoen en ze voortdurend te optimaliseren, maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna "Google" genoemd). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie paragraaf 4) gebruikt. De informatie die door cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals

 • Browsertype/-versie,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres),
 • Tijdstip van de serveraanvraag,

worden verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt anders gebruikt,

 • om het gebruik van de website te evalueren,
 • het opstellen van rapporten over websiteactiviteiten en
 • om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te leveren ten behoeve van marktonderzoek en het ontwerp van deze internetpagina's in overeenstemming met de eisen.

Indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van ons verwerken, kunnen deze gegevens aan derden worden doorgegeven. In geen geval zal uw IP-adres worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat een opdracht niet mogelijk is (IP-Masking).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hier kunt u een browser add-on downloaden en installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor de website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google en over de instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Gebruik van gegevens door Google bij het gebruik van websites of apps van onze partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Beheer van informatie die Google gebruikt om u reclame te tonen").

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hier kunt u een browser add-on downloaden en installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor de website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google en over de instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Gebruik van gegevens door Google bij het gebruik van websites of apps van onze partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Beheer van informatie die Google gebruikt om u reclame te tonen").

Google Adwords Conversie Tracking

Om het gebruik van de website statistisch vast te leggen en de website voor u te evalueren om deze te optimaliseren, maken we gebruik van Google Conversion Tracking. Google Adwords plaatst een cookie (zie punt 4) op uw computer, als u deze website via een Google-advertentie heeft bereikt.

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-client bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de client herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd.

Elke Adwords-client ontvangt een andere cookie. Cookies zijn niet te traceren via de websites van Adwords-cliënten. De informatie die door de conversiecookies wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor Adwords-cliënten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. De Adwords-klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Als u tracking wilt weigeren, kunt u de cookie-instelling die nodig is voor tracking weigeren - bijvoorbeeld door de instelling van uw browser te wijzigen om de automatische plaatsing van cookies in het algemeen uit te schakelen. U kunt de cookies ook uitschakelen voor het bijhouden van de conversie door uw browser zo in te stellen dat cookies van het www.googleadservices.com domein worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google voor het bijhouden van de conversie is hier te vinden (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing die ons in staat stelt om zogenaamde websitetags te beheren via een interface (en zo bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten te integreren in ons online aanbod). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonlijke gebruikersgegevens. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens vindt u in de informatie over de diensten van Google. Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html. 

6. online aanwezigheid in sociale media

Naast deze website hebben we online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers en hen te informeren over onze diensten. De gebruikersgegevens kunnen ook buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico's voor gebruikers, bijvoorbeeld omdat de rechten van gebruikers alleen onder moeilijke omstandigheden kunnen worden afgedwongen. 

We willen er ook op wijzen dat gebruikersgegevens over het algemeen worden verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Dit gebeurt bijvoorbeeld om gebruikersprofielen aan te maken op basis van het gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties te plaatsen binnen en buiten de platforms die vermoedelijk overeenkomen met de belangen van de gebruikers. Hiervoor worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt. Dit is vooral het geval als de gebruikers lid zijn van de respectievelijke platformen en daar ingelogd zijn.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze persoonsgegevens is ons rechtmatig belang om de gebruikers nuttige informatie te verstrekken en met ons te communiceren in overeenstemming met artikel 6, lid 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Indien gebruikers door de aanbieders worden gevraagd om toestemming te geven voor gegevensverwerking, bijvoorbeeld door het aanvinken van een selectievakje of het bevestigen van een knop, is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), artikel 7 van de DS-GVO.

Voor nadere informatie over de precieze procedure van de betreffende verwerking en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen wij u naar de gekoppelde informatie die door de aanbieders is verstrekt. Indien u informatie wenst op te vragen of gebruiksrechten wenst te doen gelden, vragen wij u deze te doen gelden bij de aanbieders. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruiker en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Voor verdere hulp kunt u ook contact met ons opnemen.

Als u tijdens uw bezoek aan een dergelijke website bent ingelogd met uw persoonlijke gebruikersaccount van het betreffende netwerk, kan dit netwerk het bezoek aan dit account toewijzen.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling door het betreffende medium en de verdere verwerking van uw gegevens daar, alsmede uw rechten in dit verband, verwijzen wij u naar de respectievelijke bepalingen van de betreffende verantwoordelijke persoon, bijvoorbeeld bij

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Privacybeleid https://de-de.facebook.com/about/privacy/ 

Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com 

Facebook Retargeting Pixel

Vanwege ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod wordt op onze website de "Custom Audiences Pixel" van Facebook Inc. 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, USA of, als u zich in de EU bevindt, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook") gebruikt. Dit met het oog op de presentatie van op interesse gebaseerde advertenties aan bezoekers van onze website als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook. Voor dit doel is een pixel van Facebook op onze website geïmplementeerd. Deze pixel wordt gebruikt om een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen bij een bezoek aan onze website. Daarbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven dat u onze website heeft bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy in dit verband te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt bezwaar maken tegen op interesse gebaseerde reclame op Facebook op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Om dit te doen, moet je ingelogd zijn op Facebook.

7. integratie van diensten en inhoud van derden

Wij gebruiken inhoud of dienstenaanbod van derden in deze website om hun inhoud en diensten te integreren, zoals kaarten, video's of lettertypes. De wettelijke basis hiervoor is ons legitiem belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DS-GVO (belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod).

Dit veronderstelt dat de derden-aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers. Zonder een IP-adres kan de inhoud niet naar hun browser worden verzonden. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de presentatie van deze inhoud. Wij stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde partijen kunnen ook pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "webbakens" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Dit maakt het mogelijk om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, bezoektijd en andere details over het gebruik van ons online-aanbod bevatten, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Daarnaast onderhouden we online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te kunnen informeren over onze diensten. Bij toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in dit bericht over gegevensbescherming, verwerken wij de gegevens van de gebruikers, op voorwaarde dat zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door artikelen te schrijven over onze online-aanwezigheden of door ons berichten te sturen.

Gebruik van Google Maps

We gebruiken op onze site de "Google Maps" van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google", om geografische informatie visueel weer te geven.

Elke keer dat "Google Maps" wordt opgeroepen, wordt door Google een cookie ingesteld om de gebruikersinstellingen en gegevens te verwerken bij het weergeven van de pagina waarop "Google Maps" is geïntegreerd. Dit cookie wordt meestal niet verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, maar vervalt na een bepaalde tijd, tenzij u het vooraf handmatig verwijdert. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, bestaat de mogelijkheid om de dienst "Google Maps" te deactiveren en zo de overdracht van gegevens aan Google te verhinderen. Om dit te doen, moet u de Java-Script functie in uw browser deactiveren. We willen er echter op wijzen dat u in dit geval niet of slechts beperkt gebruik kunt maken van "Google Maps".

Het gebruik van "Google Maps" en de informatie die daarmee wordt gegenereerd, is in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Google. Meer gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens wijzigen in het centrum voor gegevensbescherming.

Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/ 

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated 

Gebruik van Google-lettertypen

We integreren de lettertypes ("Google Web Fonts") van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk wordt weergegeven in alle browsers. Wij gebruiken hiervoor Google Webfont (https://www.google.com/webfonts/) op deze website. Deze worden overgebracht naar de cache van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser die u gebruikt geen Google Web Fonts ondersteunt of de toegang verhindert, wordt onze inhoud in een standaard lettertype weergegeven. Door toegang te krijgen tot Google Web Fonts wordt automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator tot stand gebracht. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd.

De webfonts zijn via een interface ("API") geïntegreerd in de Google-services. Door deze integratie kan Google informatie (waaronder persoonlijke gegevens) verzamelen en verwerken. In individuele gevallen is het mogelijk dat Google de informatie ook doorgeeft aan een server in een derde land.

U kunt de integratie van Google Web Fonts voorkomen door u af te melden bij https://adssettings.google.com/authenticated.

Het privacybeleid voor de Google Fonts van de provider vindt u op https://www.google.com/policies/privacy/.

De verstrekking van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht en is niet noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent ook niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan kan echter betekenen dat u onze website niet of niet volledig kunt gebruiken en dat de presentatie van de website kan veranderen. Meer gedetailleerde informatie vindt u onder:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about 

https://developers.google.com/terms/ 

Privacybeleid voor het gebruik van Userlike

Onze website maakt gebruik van een live chat van het bedrijf Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen, Duitsland. U kunt de live chat gebruiken als een contactformulier om in bijna realtime met onze medewerkers te chatten. Bij het starten van de chat worden de volgende persoonlijke gegevens gegenereerd:

 • Datum en tijd van de oproep,
 • Browsertype/-versie,
 • IP-adres,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • URL van de eerder bezochte website,
 • Hoeveelheid verzonden gegevens.
 • En indien gespecificeerd: Voornaam, achternaam en e-mailadres.

Afhankelijk van het verloop van het gesprek met onze medewerkers kunnen er in de chat nog meer persoonlijke gegevens naar voren komen, die door u worden ingevoerd. Het type van deze gegevens is sterk afhankelijk van uw aanvraag of het probleem dat u ons beschrijft. Het doel van de verwerking van al deze gegevens is om u te voorzien van een snelle en efficiënte manier om contact met ons op te nemen en zo onze klantenservice te verbeteren.

Al onze medewerkers zijn en worden getraind op het gebied van gegevensbescherming en zijn geïnstrueerd in de veilige en vertrouwelijke omgang met klantgegevens. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en hebben een addendum bij hun arbeidscontract ondertekend in overeenstemming met de verplichting tot geheimhouding en het in acht nemen van de gegevensbescherming.

Door de website www.dreikon.de te bezoeken, wordt de chatwidget geladen in de vorm van een JavaScript-bestand van AWS Cloudfront. De chatwidget vertegenwoordigt technisch gezien de broncode die op uw computer draait en maakt de chat mogelijk.

Voor meer informatie, zie het Userlike UG (beperkte aansprakelijkheid) privacybeleid.

8. gebruik van uw gegevens voor directe reclame

Inschrijving voor onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Uw e-mailadres is de enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief. De vermelding van verdere mogelijke gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het versturen van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u geen e-mailnieuwsbrief sturen totdat u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Wij sturen u dan een bevestigingsmail met de vraag om te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op een overeenkomstige link te klikken.

Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DS-GVO. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door uw Internet Service Provider (ISP) opgegeven IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, worden uitsluitend gebruikt voor het maken van reclame in de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Nadat u uw abonnement heeft opgezegd, wordt uw e-mailadres onmiddellijk van onze distributielijst voor de nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

9. opmerkingen van klanten

U kunt opmerkingen van klanten over onze producten op onze website plaatsen. Als u een opmerking maakt met behulp van dit commentaarformulier, worden de gegevens in de invoervelden door ons verwerkt. De naam en de tekst die u in het commentaarveld invult, wordt op onze site gepubliceerd. Als u een website invoert, wordt deze gelinkt aan uw naam en wordt deze link op onze site gepubliceerd als onderdeel van uw commentaar.

Dit omvat de volgende gegevens als verplichte informatie (gemarkeerd met "Verplichte informatie"):

 • Naam
 • E-mail

Daarnaast kunt u de volgende extra gegevens als vrijwillige informatie toevoegen aan de site en de gegevens die u in het commentaarveld invoert.

Houd er rekening mee dat de hoeveelheid persoonlijke gegevens die in het commentaarformulier worden verzameld, ook afhangt van de gegevens die u zelf in het commentaarformulier bekendmaakt.

Verplichte en vrijwillige gegevens worden door ons gelijkelijk behandeld. Verplichte informatie is noodzakelijk om het risico van misbruik van de commentaarfunctie te verminderen.

De volgende gegevens worden ook verwerkt wanneer u het bericht verzendt:

 • Uw IP-adres
 • Datum en tijd van verzending

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verplichte en vrijwillige informatie is om u de mogelijkheid te geven om commentaar te geven op onze artikelen. Daarbij dient de verplichte informatie ook om misbruik van onze commentaarfunctie te voorkomen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de door u in het kader van de commentaarfunctie verstrekte persoonsgegevens is artikel 6, lid 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Ons legitieme belang hierbij is om gebruikers van onze website de mogelijkheid te geven om commentaar te geven op onze artikelen en zo feedback te geven. We hebben ook een legitiem belang bij het voorkomen van misbruik van onze commentaarfunctie door de verplichte informatie op te vragen.

De andere persoonlijke gegevens die worden verwerkt tijdens het indienen van het commentaarformulier (IP-adres, datum en tijdstip van indiening) dienen om misbruik van onze commentaarfunctie te voorkomen.

De rechtsgrond hiervoor is ons legitiem belang overeenkomstig artikel 6, lid 1 S. 1 lit. f DS-GVO. We hebben er een legitiem belang bij om misbruik van onze commentaarfunctie te voorkomen of te kunnen bewijzen.

De verwerkte gegevens worden slechts zo lang opgeslagen als nodig is om de commentaarfunctie te leveren. 

De ontvanger van de gegevens is onze hoster Profihost AG, Expo Plaza 1, 30539 Hannover (serverhost), die voor ons werkt in het kader van een contractverwerkingsovereenkomst.

U kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken op info@kanne-brottrunk.de. 

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht en is niet noodzakelijk voor het sluiten van het contract. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dergelijke gevallen wellicht geen gebruik kunt maken van ons contactformulier.

10. gegevensbeveiliging

We gebruiken de gebruikelijke SSL (Secure Socket Layer) procedure binnen het websitebezoek in verband met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal is dit een 256 bit encryptie. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruik ik in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. U kunt zien of een individuele pagina van mijn website in gecodeerde vorm wordt verzonden door de gesloten weergave van de sleutel of het slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Bovendien gebruiken wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Mijn veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkeling. 

11. doorgifte naar derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van de diensten van derden of openbaarmaking of doorgifte van gegevens aan derden, vindt dit alleen plaats indien dit gebeurt om onze (pre-)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen zullen wij de gegevens alleen verwerken of overdragen in een derde land indien de speciale vereisten van artikel 44 e.v. van toepassing zijn. DS-GVO. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan dat in de EU of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde "modelcontractbepalingen").

12. rechten van de betrokkenen

Informatie: U heeft het recht om bevestiging te krijgen of de gegevens in kwestie al dan niet worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te verkrijgen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met artikel 15 van de DS-GVO.

Recht op correctie: U heeft het recht om uw gegevens dienovereenkomstig te corrigeren. Art. 16 DS-GVO het recht om te verzoeken om het invullen van gegevens die op u betrekking hebben of het corrigeren van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben.

Recht op verwijdering en beperking van de verwerking: Op grond van art. 17 DS-GVO heeft u het recht om te eisen dat uw gegevens onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, op grond van art. 18 DS-GVO, om een beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.

Recht op gegevensoverdracht: In overeenstemming met Art. 20 DS-GVO heeft u het recht om te eisen dat de door u verstrekte gegevens over u worden ontvangen en om te eisen dat deze worden overgedragen aan andere verantwoordelijke partijen.

Recht van bezwaar: U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met art. 21 DS-GVO.

Recht van beroep: Op grond van art. 77 DS-GVO heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of op onze maatschappelijke zetel. De toezichthoudende autoriteit is verantwoordelijk voor de verantwoordelijke persoon: Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Duitsland, telefoon: 0211/38424-0, fax: 0211/38424-10, e-mail: poststelle@ldi.nrw.de, https://www.ldi.nrw.de/. 

Voor meer informatie over de respectieve verantwoordelijkheden, activiteiten en gegevensverwerking door de toezichthoudende autoriteit wordt verwezen naar hun relevante informatie, bijvoorbeeld op https://www.ldi.nrw.de/.

13. herroepingsrecht

U heeft het recht om verleende toestemmingen in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DS-GVO in te trekken met werking voor de toekomst.

14. recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 21 DS-GVO. In het bijzonder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking ten behoeve van directe reclame.

15. verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens zullen worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 DS-GVO. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland geldt de opslag met name voor tien jaar overeenkomstig § 147, lid 1, AO, 257, lid 1, nr. 1 en 4, lid 4, HGB (boeken, registers, managementrapporten, boekhoudkundige vouchers, handelsboeken, voor de belastingheffing relevante documenten, enz.

16. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, mits deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

17. geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf vermijden we automatische besluitvorming of profilering.

18. online shop en klantenaccount

Wij hebben een online winkel zodat u onze producten altijd direct bij u thuis kunt krijgen. Wij verwerken uw gegevens voor het bestelproces in onze online shop om u in staat te stellen de producten te selecteren en te bestellen, evenals de betaling en levering of uitvoering ervan.

De verwerkte gegevens omvatten voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens. Tot de personen die betrokken zijn bij de verwerking behoren onze klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke partners. De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het verlenen van contractuele diensten binnen de werking van een online shop, de facturering, de levering en de klantenservice. Voor dit doel gebruiken we sessiecookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

De verwerking wordt uitgevoerd voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen (bijv. uitvoering van orderprocessen) en voor zover dit wettelijk verplicht is (bijv. wettelijk verplichte archivering van zakelijke transacties voor commerciële en fiscale doeleinden). Wij hebben de informatie nodig die is gemarkeerd als noodzakelijk om het contract te rechtvaardigen en uit te voeren. Derden ontvangen deze gegevens alleen om de producten te leveren, tegen betaling of in het kader van de wettelijke toestemmingen en verplichtingen, alsook als dit gebeurt op basis van onze legitieme belangen, waarover wij u informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring (bijv. aan juridische en fiscale adviseurs, financiële instellingen, vrachtbedrijven en autoriteiten). 

Hiervoor moet u een gebruikersaccount aanmaken. Tijdens de registratie wordt u voorzien van de nodige verplichte gegevens. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als u uw gebruikersaccount heeft opgezegd, worden uw gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, met dien verstande dat deze gegevens om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard. De gegevens in het klantenaccount blijven tot de verwijdering ervan en worden vervolgens gearchiveerd in geval van een wettelijke verplichting of onze legitieme belangen (bijvoorbeeld in geval van juridische geschillen). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens op te slaan in geval van beëindiging voor het einde van het contract.

In het kader van de registratie en de hernieuwde aanmelding en het gebruik van onze online diensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de behoefte van de gebruiker aan bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is om onze wettelijke aanspraken als legitiem belang na te streven of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

Schrapping vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en andere contractuele rechten of verplichtingen. We controleren regelmatig of de gegevens nog steeds moeten worden opgeslagen. In het geval van opslag als gevolg van wettelijke archiveringsverplichtingen wordt de verwijdering na het verstrijken van deze verplichtingen uitgevoerd.

19. actualiteit en wijziging van deze mededeling inzake gegevensbescherming

Deze informatie over gegevensbescherming is momenteel geldig en heeft de status augustus 2020.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en bovenstaande aanbiedingen of door gewijzigde wettelijke of officiële eisen kan het nodig zijn om deze informatie over gegevensbescherming te wijzigen. De actuele informatie over gegevensbescherming kan te allen tijde worden geraadpleegd en afgedrukt op de website op

20. bezwaarschrift reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.