Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

§ 1 Toepassingsgebied, definities

(1) Voor de zakelijke relatie tussen de webwinkelaanbieder (hierna te noemen "Aanbieder") en de klant (hierna te noemen "Klant") gelden uitsluitend de volgende Algemene Bedrijfsvoorwaarden in de versie die geldig is op het moment van de bestelling. Afwijkende algemene voorwaarden van de Klant worden niet erkend, tenzij de Aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

(2) De Klant is een consument, voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is daarentegen elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

 § 2 Afsluiten van het contract

(1) De klant kan producten uit het assortiment van de aanbieder selecteren en deze in een zogenaamd winkelwagentje deponeren door op de knop "in het winkelwagentje" te klikken. Door op de knop "bestelling onder voorbehoud van betaling" te klikken, dient hij een bindende aanvraag in om de goederen in het winkelwagentje te kopen. Voor het verzenden van de bestelling kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en inzien. De aanvraag kan echter alleen worden ingediend en verzonden als de klant deze contractuele voorwaarden heeft aanvaard door op de knop "Ja, ik heb de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard" te klikken en deze aldus in zijn aanvraag heeft opgenomen.

(2) De aanbieder stuurt de klant dan een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant kan afdrukken. De automatische ontvangstbevestiging is slechts een document dat de Aanbieder de bestelling van de Klant heeft ontvangen en vormt geen aanvaarding van de aanvraag. Het contract wordt pas gesloten als de Aanbieder de acceptatieverklaring afgeeft, die via een aparte e-mail (orderbevestiging) wordt verstuurd. In deze e-mail of in een aparte e-mail, maar niet later dan bij de levering van de goederen, wordt de tekst van het contract (bestaande uit de bestelling, de algemene voorwaarden en de orderbevestiging) door ons op een permanente gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) naar de klant gestuurd (contractbevestiging). De tekst van het contract wordt met inachtneming van de gegevensbescherming opgeslagen.

(3) De overeenkomst wordt gesloten in de Duitse taal.

§ 3 Levering, beschikbaarheid van goederen

(1) De door ons opgegeven levertijden worden berekend vanaf het moment van onze orderbevestiging, mits voorafgaande betaling van de koopprijs (behalve bij aankoop op rekening). Als er geen of geen afwijkende levertijd voor de betreffende goederen in onze online shop is aangegeven, bedraagt deze één tot drie werkdagen.

(2) Indien er geen kopieën van het door de klant geselecteerde product beschikbaar zijn op het moment van de bestelling van de klant, dient de leverancier de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen in de orderbevestiging. Indien het product permanent niet beschikbaar is, zal de aanbieder afzien van een verklaring van aanvaarding. In dit geval wordt er geen orderbevestiging verstuurd.

(3) Indien het door de klant in de bestelling aangegeven product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, dient de aanbieder de klant hiervan ook onmiddellijk in de orderbevestiging op de hoogte te stellen.

(4) De volgende leveringsbeperkingen zijn van toepassing: De leverancier levert alleen aan klanten die hun gewone verblijfplaats (facturatieadres) in een van de volgende landen hebben en die een leveringsadres in hetzelfde land kunnen opgeven: Duitsland, Oostenrij, Nederland, Belgie.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de volledige betaling is ontvangen.

§ 5 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijzen, die op de website van de aanbieder worden vermeld, zijn inclusief de respectievelijk geldende wettelijke omzetbelasting.

(2) De bijbehorende verzendkosten worden op het bestelformulier aan de klant aangegeven en zijn voor rekening van de klant, tenzij de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Vanaf een bestelwaarde van 60,00 euro levert de aanbieder zonder verzendkosten aan klanten binnen Duitsland.

(3) De goederen worden per post verzonden. De aanbieder draagt het transportrisico als de klant een consument is.

(4) In geval van herroeping draagt de klant de directe kosten van de retourzending.

§ 6 Betalingsvoorwaarden

(1) De klant kan betalen per factuur, per PayPal of per creditcard via de provider Stripe.

(2) De Klant kan de betaalmethode die in zijn gebruikersaccount is opgeslagen te allen tijde wijzigen.

(3) De betaling van de koopprijs moet onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden. Indien de vervaldag van de betaling wordt bepaald door de kalender, is de Klant reeds in gebreke door het missen van de termijn. In dit geval betaalt hij de aanbieder rente over de achterstallige betaling tegen een percentage van 5 procentpunten boven de basisrente.

(4) De verplichting van de klant om rente op achterstallige betaling te betalen, sluit niet uit dat de aanbieder verdere aanspraken op schadevergoeding wegens verzuim kan doen gelden.

§ 7 Garantie voor materiaalfouten, garantie

(1) De aanbieder is volgens de geldende wettelijke bepalingen, met name §§ 434 e.v., aansprakelijk voor materiële gebreken. BGB. Voor ondernemers geldt een garantietermijn van 12 maanden voor de door de aanbieder geleverde artikelen.

(2) Voor de door de verkoper geleverde goederen bestaat alleen een aanvullende garantie indien dit uitdrukkelijk in de orderbevestiging voor de betreffende zaak is vermeld.

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims van de klant uit hoofde van het letsel van het leven, het lichaam, de gezondheid of uit hoofde van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale plichten), alsmede de aansprakelijkheid voor andere schade, die gebaseerd zijn op een opzettelijke of grove nalatige schending van de plicht van de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Materiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

(2) In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aanbieder alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, te voorziene schade, indien deze door eenvoudige nalatigheid is veroorzaakt, tenzij de schadeclaims van de klant gebaseerd zijn op letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid.

(3) De beperkingen van de leden 1 en 2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en de plaatsvervangende agenten van de aanbieder indien er rechtstreeks vorderingen tegen hen worden ingesteld.

(4) De uit de leden 1 en 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien de aanbieder het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak heeft aanvaard. Hetzelfde geldt als de aanbieder en de klant overeenstemming hebben bereikt over de kwaliteit van het artikel. De voorschriften van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

§ 9 Annuleringsbeleid

(1) Bij het sluiten van een transactie op afstand heeft de consument over het algemeen een wettelijk herroepingsrecht, waarover de aanbieder hieronder informatie verstrekt volgens het wettelijk model. De uitzonderingen op het herroepingsrecht worden geregeld in lid 2. Paragraaf (3) bevat een voorbeeldformulier voor herroeping.

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Indien u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering heeft gekozen dan de goedkope standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van dit contract, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

(2) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verwijderd.

(3) De leverancier informeert als volgt over het herroepingsformulier:

Hier kunt u toegang krijgen tot het herroepingsformulier.

 § 10 Slotbepalingen

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op contracten tussen de aanbieder en de klanten, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De wettelijke voorschriften voor de beperking van de rechtskeuze en voor de toepasselijkheid van dwingende voorschriften, met name van de staat waar de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

(2) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de vestigingsplaats van de dienstverlener de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele betrekkingen tussen de klant en de dienstverlener.

(3) De overeenkomst blijft in de overige delen ervan bindend, ook al zijn de afzonderlijke punten juridisch niet bindend. In plaats van de ineffectieve punten zijn de eventuele wettelijke voorschriften van toepassing. Voor zover dit voor een van de contractpartijen een onredelijke moeilijkheid zou betekenen, wordt het contract in zijn geheel ondoeltreffend.